ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้แนะนำธุรกิจ


Greenworldthailand.com
Eyecaresoftgel999@gmail.com
082-1114225

นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
                    
             เวิลด์กรุ๊ป เป็นเครือบริษัทที่มีลักษณะความเป็นสากลแห่งหนึ่ง กำลังพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากบุคคลกลุ่มต่างๆ อย่างมากมาย เรายึดมั่นว่า”สุขภาพความแข็งแรงของมนุษย์ สืบสานสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน” เป็นหลักมาโดยตลอด ยึดถือความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมประดุจดังรับผิดชอบต่อตนเอง ยึดถือเอาความจริงใจน่าเชื่อถือเป็นหลัก ตอบแทนสังคมจากใจจริงอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อมวลมนุษย์และเพื่อส่วนรวม
                  ปัจจุบันบริษัท กรีนเวิลด์กรุ๊ป จํากัด มีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่เพียบพร้อม มีแหล่งพันธุ์พืช ,ฐานการผลิตร่วมไปถึงทีมงานฝ่ายขายมืออาชีพและเครือข่าย เว็บไซต์การขายที่มันคง เชื่อถือได้,บริษัทกาลังพัฒนาอยางรวดเร็วเพื่อปรับระดับคุณค่าของ ผลิตภัณฑ์ เทคนิคการใช้งาน ระบบการบริการแบบบูรณาการสมัยใหม่ , ซึ่งจะนําไปสู่ วัฒนธรรมการดําเนินกจการแบบใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาจากภายในและ ขยายขอบขายสู่ภายนอก , ปลูกฝังบริษัทให้เป็นศูนย์กลางการแข่งขันทางธุรกิจ 


            เราสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มลูกค้าที่มีคุณธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจและความต้องการ ต่อศูนย์กิจกรรมทาง
ธุรกิจของลูกค้า. ถือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่มีคุณภาพชนะใจลูกค้า ;ถือการเสนอโอกาสสร้างกิจการที่ดีที่สุดเพื่อชนะตลาด เราจักตอบแทนต่อสังคม แต่ว่าเราเน้นเรื่องการอุทิศตนเพื่อส่วนร่วมมากกว่า เราเชื่อมันว่า เงื่อนไขพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพของเราจะปกป้องสังคม กิจการ และความสนใจร่วมกัน ในผลประโยชน์สวนบุคคล. 

            เรายืนหยัดมุ้งเน้นบุคคลเป็นหลัก ถือนโยบายหลักการบริการธรรมชาติ สบายๆและ เป็นกันเองของการบริหารพนักงานบริษัท มีกฎเกณฑ์ที่พรั้งพร้อม เพื่อสนับสนุนให้พนักงานกระตือรือร้นต่อการแขงขัน รวมไปถึงมีโอกาสได้พัฒนาไปสู่ระดับที่ดีกว่า บริษัทดึงบุคคลที่มีความสามารถจากหลายสาขาเพื่อทํางาน และพัฒนาบริษัท บริษัทของเราคำนึงถึง ความสําคัญของความยุติธรรมของสิ่งแวดล้อมและหลักการต่างๆในการแข่งขันกันเพื่อพัฒนา ตัวเอง เติมเต็มให้พนักงานบริษัทมีความกระตือรือร้น แสดงออกความสามารถที่ตนเองมีได้อย่าง เต็มที่ บริษัท กรีนเวิลด์กรุ๊ป เปรียบดังครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่ง เราทํางานเพื่ออุทิศ ประโยชน์ต่อส่วนร่วม แล้วจักได้รับความอบอุนจากการกระทํานั้น เราตระหนักอยู่เสมอว่าการพัฒนาของบริษัทจะขาดความสามัคคี ความร่วมมือและความกระตือรือร้นไปเสียไมได้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานบริษัทของเราทุกคนสามารถพัฒนาตนเองและมีจุดยืนของตนเอง แสดงถึงความสามารถของตนเองออกมาให้เต็มที่ เพื่อเวิลด์กรุ๊ปครอบครัวใหญแหงนี้ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อความแข็งแรงของร่างกายมนุษย์ ซึ่งสิงนี้เป็นงานที่สําคัญมากที่พร้อม
จะต่อสู้และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง 

            เวิลด์กรุ๊ปมีความเจริญรุ่งเรืองหลังจากก่อตั้งมาสิบกว่าปี แล้วเราเห็นความสําคัญของโรคจึงนําการรักษาและ
การป้องกนโรคที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอยู่เสมอ เรากระตือรือร้นส่งเสริม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตภัฑณ์ที่ดีต่อผู้บริโภค   (พลเมืองของประเทศมีสุขภาพแข็งแรงส่งผลให้ประเทศมีความเข้มแข็ง
 นําความผาสุกสู่ประชาชน)
หลี่เต๋อหมิง                หลังจากสําเร็จการศึกษาดุษฏีบัณฑิต หลี่เต๋อหมิงกเป็นผู้สร้างเวิลด์กรุ๊ป เป็นหัวหน้า สถาปนิกฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ เพื่อสร้างเวิลด์กรุ๊ปให้พัฒนาระบบการวิจัยที่มีคุณูปการที่โดดเดน ได้รับรางวัลความคืบหน้าเหนือระดับของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมณฑลหลายครัง และ ได้รับประกาศนียบัตร สิทธิบัตรระดับชาติหลายบัตร เคยเป็ นนักวิจัยของสถาบันรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําการวิจัยตอต้านโรคเอดส์ โรคมะเร็งและการคัดเลือกแบคทีเรียสายพันธุ์ บริษัทยาแกรนด์(บริษัทรวมทุนจีนกบประเทศสหรัฐอเมริกา) ผู้จัดการใหญบริษัทยาฮาวาย แปซิฟิ ก่ ในประเทศจีน ขณะนี้ได้ดํารงตําแหน่งประธานของบริษัท กรีนเวิลด์กรุ๊ป จํากัด

ปี พ .ศ. 2542 ดร.หลี่เต๋อหมิง ได้รับเลือกตังให้ดํารงตําแหน่ง รักษาการประธานสมาคมอาหารเพื่อสุขภาพจีน

ปี พ .ศ. 2543 ดร.หลี่เต๋อหมิงได้รับเชิญ เป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิและที่ปรึกษาอาวุโสของสถาบัน จุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ .ศ.2544 ดร.หลี่เต๋อหมิงได้รับเชิญเป็นศาสตราจารย์และที่ปรึกษาอาวุโสที่ มหาวิทยาลัยเกษตร หนานจิง แห่งประเทศจีนเฉินเหยียนกว๋อ                เฉินเหยียนกว๋อ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองหัวหน้าฝ่ายพิสูจน์การแปล และผู้จัดการ มือโปรสาขาอาชีพ ปี พ.ศ.2542 เข้าร่วมกิจการอุตสาหกรรมการขายตรง(The direct management industry ) ผ่านการทํางานที่ต่างประเทศหลายปี ทํางานเกี่ยวกับบริหารการขายตรงมาโดยตลอด มีประสบการณ์ที่พรั่งพร้อมทางด้านการบริหารงานตามแบบสากล เคยเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการบริหารผู้จัดการระดับสูงบ่อยครั้ง เคยไปเยือนประเทศต่างๆเพื่อศึกษาดูงาน ด้านการบริหารที่ทวีปยุโรป กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ทวีปแอฟริกา และ 30 กว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เคยดํารงตําแหน่งบริหารการขายตรงระดับสูงในบริษัทแห่งหนึ่งของ เอเชีย

ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองประธานของบริษัท กรีนเวิลด์กรุ๊ป จํากัด

ปี พ.ศ. 2543 และ ปี พ.ศ. 2546 มีโอกาสเข้า พบ Mikhail Gorbachev อดีตประธานาธิบดีของ สหภาพโซเวียต ถึงสองครั้ง

ปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ. 2551 ดํารงตําแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัทขายตรงแห่งหนึ่งในยุโรปตะวันออก เอเชียกลางและเคยดํารงตําแหน่งรองประธานของบริษัทแห่งหนึ่งในเอเชีย

ปี พ.ศ. 2551 ถึง เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2553 ดํารงตําแหน่ง เป็นรองประธานกรรมการการบริหารบริษัทขายตรงแห่งหนึ่ง ผู้จัดการใหญ่ศูนย์การจําหน่ายแห่งหนึ่ง

เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2553 เข้าร่วมงานกับบริษัท กรีนเวิลด์กรุ๊ป จํากัด โดยดํารงตําแหน่ง  รองประธานของบริษัท กรีนเวิลด์กรุ๊ป จํากัดกรีนเวิลด์กรุ๊ป


สาขาประเทศจีน

ที่อยู:123  ถนน  ตะวันตก 11  เขตเศรษฐกิจสนามบินเทียนจิน

โทรศัพท์ : 022-23538388

E-mail: world@world-food.com

Fax: +86-22-24891626

www.world-food.com
www.mygreenworldshop.com